Gmail - cho phép ứng dụng kém an toàn

Gmail - cho phép ứng dụng kém an toàn

Gmail - cho phép ứng dụng kém an toàn

Tài khoản email Google (Gmail) mặc định không cho phép các ứng dụng kém an toàn kết nối qua POP3/SMTP
Vì vậy khi cài tài khoản Gmail vào Outlook sẽ bị hay bị tình trạng Block và hiển thị báo như "Sai mật khẩu" khi cài Outlook
Cần cài đặt cho phép ứng dụng kém an toàn được bật lên để khác phục tình trạng này

Các bước thực hiện như sau: