Cách nhúng file PDF vào web admin

 Để nhúng file PDF vào web admin thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: lấy link file pdf

- Bước 2: Chọn Source và dán mã nhúng mẫu sau

<iframe src="link-file-pdf" style="width: 100%; height: 1000px; border-width: initial; border-style: none;"></iframe>

Demo bên dưới