Cách nhúng file PDF vào web admin

Cách nhúng file PDF vào web admin

Cách nhúng file PDF vào web admin

 Để nhúng file PDF vào web admin thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: lấy link file pdf

- Bước 2: Chọn Source và dán mã nhúng mẫu sau

<iframe src="link-file-pdf" style="width: 100%; height: 1000px; border-width: initial; border-style: none;"></iframe>

Demo bên dưới