Cách bỏ qua xác nhận email, điện thoại khi đăng nhập Gmail

Cách bỏ qua xác nhận email, điện thoại khi đăng nhập Gmail

Cách bỏ qua xác nhận email, điện thoại khi đăng nhập Gmail

Cách bỏ qua xác nhận email, điện thoại khi đăng nhập:

  • B1: vào User
  • B2: chọn User
  • B3: Chọn Security
  • B4: Chọn "Login challenge"
    • B5: Chọn "Turn Off 10 min"