Cách bỏ qua xác nhận email, điện thoại khi đăng nhập Gmail

Cách bỏ qua xác nhận email, điện thoại khi đăng nhập:

  • B1: vào User
  • B2: chọn User
  • B3: Chọn Security
  • B4: Chọn "Login challenge"
    • B5: Chọn "Turn Off 10 min"